top of page

Общи условия за използване на www.mislqfutbol.com

I. Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване („Общи условия“) преди да използвате сайта mislqfutbol.com („Сайта“, „Страницата“ и/или „МисляФутбол“). Тези общи условия представляват договор между Вас и администратора и собственик на Страницата, уреждащ използването на съдържанието и функционалностите на Страницата, както и нашите взаимоотношения.

Чрез достъпа до (зареждането на) Страницата и използването й (преглеждане, навигиране, писане на статия или каквито и да е други действия на обикновено използване на уеб-страница, включително и „уеб-скрейпинг“ и преглед на изходния код, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. 

Неразделна част от настоящите Общи условия са Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки.

В случай, че не сте съгласни с всички Общи условия по-долу, моля, не използвайте Страницата.


II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите, предоставяни от mislqfutbol.com, чете съдържание или публикува такова.

"АВТОР" – Потребител, който предоставя собствено съдържание за публикуване на Страницата.


"УСЛУГА/и" на Сайта включват:

- достъп до предоставяното от сайта авторско съдържание – коментари, статии и други видове текст на футболна и друга спортна тематика;

- участие в създаването на съдържание на Сайта чрез коментиране, оценяване и докладване на модератор на вече публикувани мнения и статии, публикации на собствени статии (коментарни или не) на спортна, преимуществено футболна, тематика;

- получаване на имейл бюлетини, новини, известия за нови текстове, статии или други информационни материали от регистриралите се за услугата Потребители на сайта.

 


"АДМИНИСТРАТОР" – собственикът на домейна mislqfutbol.com, 'Двоеточие ООД' (ЕИК:207356086) или упълномощено от него лице, лице, на което е възложено управлението и администрирането на Страницата.


"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

"МАРКЕТИНГ" - предлагане на стоки и услуги на Потребители по традиционна или електронна поща, посредством алгоритми, таргетирана реклама или по друг директен или опосреден начин.

 


III. Авторски права. Потребителско съдържание.

1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материалaи, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

 

2. С предоставянето на статия, текст, коментарна рубрика или каквото и да било друго авторско съдържание, Потребителят предоставя на Страницата и нейния Администратор изключителното право без разрешение на Потребителя и без заплащане на възнаграждение да използва така предоставеното произведение за свои цели. Това право се предоставя без ограничение във времето и без ограничение в териториалния обхват, като не е ограничено и до обикновената дейност на Страницата. Произведението може да бъде възпроизвеждано, преработвано, разпространявано (възмездно или безвъзмездно), публично представяно, превеждано на друг език. Потребителят има право да иска посочване на неговото авторство, включително и по отношение на деривативни произведения.

3. Потребителят гарантира, че всички предоставени от него за публикуване материали са негово авторско произведение и че не нарушават авторски или други права на интелектуална собственост на трети лица. Мисията на МисляФутбол е да създаде общност от футболни фенове и коментатори, където те да могат да четат и споделят собствените си виждания за играта. Копиране, плагиатстване или нарушаване или възползване от авторските права на трети лица, както и оправдано съмнение за подобни действия, ще бъде винаги считано за съществено нарушение на Общите условия и може да доведе до блокиране на достъпа на извършилия нарушението Потребител.

4. Creative commons. Част от материалите на сайта могат да бъдат използвани при условията на лиценза Creative Commons. Тези материали са специално обозначени със знак.

5. Използване на RSS емисии. RSS емисии наричаме XML файлове, служещи за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в meta информацията на всяка страница на Администратора. Те могат да бъдат препубликувани или агрегирани на други сайтове без изрично разрешение. Всяка публикация във формат, различен от уеб сайт (например публичен екран) изисква писмено разрешение от Администратора. Ако другите сайтове използват прикачената в RSS емисията снимка, тя трябва задължително да е придружена от заглавието, първите 500 знака от текста и автора.

 

6. Потребителят е отговорен за предоставеното от него съдържание. Макар и статиите да преминават през процес на преглед, Администраторът не носи отговорност за каквото и да било нецензурно, обидно, клеветническо или друго противоправно съдържание, създадено и предоставено от Потребителя. Администраторът има право, но не и задължение, да преглежда и одобрява всяко предоставено от Потребителя съдържание (включително, но не само, статии, коментари, очерци, снимки, видео изображения, звукове файлове и изобщо – всяка информация и съдържание, което е възможно да бъде представено в компютърен код и разчетено от друго лице посредством уеб браузър или каквато и да е друга технология, включително уеб-скрейпинг технология, код за автоматичен достъп до съдържание и други начини).

Потребителят е длъжен да извести Администратора и Страницата за получено възнаграждение или компенсация под каквато и да е форма за създаването на предоставеното от него авторско съдържание.

 

7. Ако Администраторът установи нарушение на настоящите Общи условия (и по-конкретно, на този раздел), Администраторът има правото да редактира Потребителско съдържание по начин, който е в съответствие с Общите условия, действащото българско законодателство и общоприетите норми за комуникация в публичното пространство (включително, но не само, езикови корекции, премахване на обидни квалификации и др.), без за горното да е необходимо съгласие на Потребителя.
 


IV. Поверителност

Във връзка с използването на услугите на сайтовете ние обработваме лични данни при условията на нашата Политика за поверителност, с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от Общите условия.

Данните за статистически цели се предоставят анонимизирани и във формат, който не позволява идентифициране на Потребител.


Данните ви се използват за целите на Директния маркетинг само ако изрично сте дали съгласието си за това при записването за получаване на нашия мейл-бюлетин или при изпращане на прогноза в 'ИГРАТА' на мисляФУТБОЛ (достъпни съответно чрез полето „Новите неща директно в пощата ти!“ и страницата https://www.mislqfutbol.com/1000)


Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, Общите условия, Политиката за поверителност или Правилата за ползване на форумите.V. Ограничения на отговорността

Администраторът прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Администраторът не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт.

Администраторът полага разумни усилия да защити нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Администраторът не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Администраторът не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Администраторът има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

Потребителят се съгласява, че всички и всякакви прогнози, публикувани на Страницата, са лично мнение на автора им. Те не представляват съвет, консултация, насърчаване, подтик или какъвто и да е друг опит за мотивиране определено действие, не претендират за обективност и вярност и са проява на свободата на изразяване на мнение на автора.

Администраторът не носи отговорност за съдържание, предоставено от автори и Потребители, за което съдържание на последните е било заплатено за създаването му (или са били компенсиран по какъвто и да е бил друг начин).

Нито авторът, нито Страницата носят отговорност за действия на Потребителите, които последните може да са извършили във връзка или по повод на публикувано на Страницата съдържание, включително и съдържание, тип „прогноза“.
 


VI. Услуги, изискващи регистрация

Администраторът си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са:

- Получаване на е-мейл бюлетин.

- Публикуване на авторско съдържание.

- Коментиране под статиите, които са ограничени за коментиране от регистрирани потребители.
- Регистрация за получаване на бюлетини на Администратора
- Препоръчване на статия
- Гласуване за анкета
- Оценка/докладване на коментар

 

Регистрацията се извършва посредством предоставяне на данни от страна на Потребителя – електронна поща и три имена. За автори е необходимо и предоставянето на телефон за обратна връзка. Телефонът няма да бъде използван за контакт с автора, освен с цел публикуването и редактирането на неговото авторско съдържание.

 

Към настоящия момент, регистрацията представлява прост запис на данните за контакт на Потребителите. Страницата не предоставя потребителски профил, а пази данните за контакт. Цялата информация за регистрираните данни, както и каквито и да било лични данни, е достъпна за Потребителите при изпращане на е-мейл на:  vlado_mislqfutbol@gmail.com.


Администраторът си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

VII. Условия за процедурата за получаване на подарък срещу дарение

Списъкът с рекламни артикули не представлява продажбена листа, като нито един от публикуваните артикули не се продава. Всеки може да подкрепи проекта мисляФУТБОЛ с дарение чрез Patreon, Paypal, по банков път или Revolut и това не е обвързано с получаване на подарък.


В знак на благодарност за подкрепата към мисляФУТБОЛ всеки, който направи дарение в размер на посочената срещу всеки артикул сума (или в по-висок размер), ще получи съответния артикул като подарък от мисляФУТБОЛ.
 

При желание за дарение и избор на артикул от страна на поддръжник на сайта, неговите имена, телефон и електронна поща се предоставят за нуждите на доставката. Имената и телефонът се заличават от базата ни данни след потвърденото получаване на доставката на подаръка; електронната поща на дарителя се включва в листата с email абонати на сайта (откъдето той/тя може във всеки един момент да се отпише), които получават периодичен бюлетин, новини, оферти и промоции и рекламни съобщения.

VIII. Условия към 'ИГРАТА' на мисляФУТБОЛ

1. Основна цел на ИГРАТА е забавление. Освен забавление, ние желаем да проверим и знанията на участниците на тема футбол. Играта няма хазартен характер и не представлява хазарт, а мисляФУТБОЛ не развива хазартна дейност.
1.1. В играта могат да участват всички физически лица, без възрастови ограничения, като физическите лица над 18г. възраст участват лично, а лицата под 18 годишна възраст чрез техните законни настойници/попечители.
1.2. Всеки участник, който желае да участва в ИГРАТА с възможност за получаване на награда, трябва да направи минимално дарение към мисляФУТБОЛ в платформата Patreon (или чрез някоя от другите възможности за извършване на дарение като Revolut, банков път, Paypal или друго), като дарението трябва да бъде извършено преди да бъде изигран трети различен кръг от ИГРАТА.
1.3. Свързаните с мисляФУТБОЛ лица (собственици, редактори,
анализатори и техните семейства) имат право да участват в играта, но
без възможност за получаване на награда.
2. Играта се състои в опит за познаване (прогнози) на: 1) точните
резултати от футболните срещи; 2) дали във футболните срещи ще бъдат отбелязани под/над 2.5 гола и 3) кой е първият голмайстор (или липса на такъв) в съответната футболна среща.
2.1. Всеки кръг ще се състои от 8 (осем) футболни срещи като съответните прогнози ще могат да бъдат правени до предварително
обозначеното за това време (преди започване на първата футболна
среща или по време на нея). При футболни срещи, при които са налице продължения/дузпи, за краен резултат от футболната среща и знак (1Х2) се приема резултатът, който е постигнат от отборите след изиграване на редовните 90 минути.
3. Точкуване:
3.1. Всеки познат резултат е равен на 6 точки.
3.2 При непознаване на резултата, ако вследствие на прогнозата
участникът е познал знака (1Х2), то той печели 2 точки (напр. прогнозата е 2:1 [победа за домакина], но не е познат точният резултат, но домакинът все пак побеждава с резултат 3:1 или друг различен от дадения от участника).
3.3. При познаване под/над 2.5 гола във футболната среща участникът печели 1 точка като прогнозата е независима от останалите, т.е. участникът може да играе 0:0 точен резултат и над 2.5 гола. 

3.4 Първи голмайстор (или липса на такъв) във футболната среща - името на играча следва да се изписва на кирилица за мачове от българската ефбет лига и латиница - за всички останали първенства, както е изписано на официалния сайт на първенството. При оставяне на полето празно, участникът прогнозира 'без голмайстор' или резултат 0:0. При автогол участникът печели точките, ако е познал играчът, който е вкарал съответния автогол. Прогнозата за първи голмайстор (или липса на такъв) във футболната среща е независима от останалите и носи 3 точки.
3.5. Ако един (или повече) от 8-те футболни срещи за седмицата бъдат отложени, играта продължава с останалите (изчисляват се 75% от възможните точки, при които участникът печели седмичната награда). При достигане на необходимия брой точки, спечелилият участник получава фракция от седмичната награда, която е пропорционална на броя останали футболни срещи в съответния кръг.
4. Отчитането на всички статистики се прави чрез
уебсайтовете на съответните първенства (точните линкове можете да намерите в страницата на ИГРАТА)
4.1. В уебсайта, до полето за съответната футболна среща е изписан
символ 'х2', като участникът може да избере максимум 2 (две) такива
футболни срещи - точките, които спечели от съответните срещи, ще бъдат удвоени в резултата му.
5. Участието на всеки един в ИГРАТА и класиранията (седмични
класирания и генерално класиране) е абсолютно безплатно, но достъпът до наградните фондове е обвързан с извършване на дарение към мисляФУТБОЛ, което следва да бъде направено чрез Patreon (или другите упоменати в т. 1.2. платформи), в периода от време между началото и края на ИГРАТА за съответния сезон. 
5.1. Участникът следва да използва тази електронна поща за извършване на дарението си, с която е регистриран в ИГРАТА.
5.2. При генералното класиране, ако участник е събрал достатъчно количество точки за получаване на някоя от наградите, но не е станал дарител до изтичане на третия различен за него кръг от ИГРАТА, то този участник няма право да получи награда до края на сезона. При седмичните награди участникът следва да е дарител към момента на оповестяване на седмичното класиране, за да има право да получи съответната седмична награда. 
6.  Краят на ИГРАТА ще настъпи след изиграване на всички футболни
срещи от клубния футболен сезон (приблизително началото на м. юни
2024 г.) 

7. Участникът може да променя прогнозите си неограничен брой пъти за всеки кръг, но до изтичане на крайния срок за прогнози за съответната седмица. Системата автоматично изтрива предишната прогноза и запазва като валидна последната изпратена от участника при условие, че тя е изпратена от същата електронна поща, от която е изпратена и предходната прогноза.
7.1 Системата разпознава профила на участника чрез електронната поща, която използва. Прогнозите следва да бъдат изпращани от една и съща електронна поща.
7.2. При отбелязване 'Съгласен съм с условията на ИГРАТА', участникът дава разрешение мисляФУТБОЛ да го уведомява по електронната поща относно направените от него прогнози, постигнатите резултати, както и за всичко останало, което свързано с ИГРАТА. Същата електронна поща ще бъде вписана в листата с абонати на уебсайта, които получават периодичен бюлетин, новини, оферти и промоции и рекламни съобщения от нас. Участникът има право да се отпише от листата абонати във всеки момент.
7.3. Системата съхранява име/псевдоним, електронна поща и парола на всеки участник за целите на ИГРАТА.
7.4.  Седмичното класиране и генералното класиране ще бъдат публикувани в страниците в социалните мрежи на мисляФУТБОЛ, както и в уебсайта. мисляФУТБОЛ има правото периодично да публикува информация свързнаа с ИГРАТА и резултатите от нея.

IX. Промени  

 

Администраторът си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия, както и да информира Потребителите на предоставения от тях електронен адрес. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

 

 

 

 

Последна промяна: 12.09.2023 г.

Администратор на Страницата:

'Двоеточие ООД', ЕИК: 207356086, гр. София

За контакт:

Е-мейл: vlado.mislqfutbol@gmail.com

Телефон: +359 897 448040

Anchor-общи-условия-подарък-процедуре
Новите неща директно
в пощата ти !

Готово !

(благодарим за доверието)

Помогни на проекта

patreon-icon-png-29.png

follow us  >

  • mislqFUTBOL at Instagram
  • mislqFUTBOL at Twitter
  • mislqFUTBOL at YouTube

Лев Яшин прекарва цялата си професионална кариера в Динамо (М) !

 

Печели 5 пъти титлата и 3 пъти купата на страната с отбора

paper-texture-FUN-FACT.jpg

 FUN 
FACT

Георги Аспарухов има 18 мача и 19 гола в КЕШ и КНК с екипите на Левски и Ботев (Пд)

 

Освен това е голмайстор на КНК през 1963 г.

bottom of page