Общи условия за използване на www.mislqfutbol.com

I. Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване („Общи условия“) преди да използвате сайта mislqfutbol.com („Сайта“, „Страницата“ и/или „МисляФутбол“). Тези общи условия представляват договор между Вас и администратора и собственик на Страницата, уреждащ използването на съдържанието и функционалностите на Страницата, както и нашите взаимоотношения.

Чрез достъпа до (зареждането на) Страницата и използването й (преглеждане, навигиране, писане на статия или каквито и да е други действия на обикновено използване на уеб-страница, включително и „уеб-скрейпинг“ и преглед на изходния код, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. 

Неразделна част от настоящите Общи условия са Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки.

В случай, че не сте съгласни с всички Общи условия по-долу, моля, не използвайте Страницата.


II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите, предоставяни от mislqfutbol.com, чете съдържание или публикува такова.

"АВТОР" – Потребител, който предоставя собствено съдържание за публикуване на Страницата.


"УСЛУГА/и" на Сайта включват:

- достъп до предоставяното от сайта авторско съдържание – коментари, статии и други видове текст на футболна и друга спортна тематика;

- участие в създаването на съдържание на Сайта чрез коментиране, оценяване и докладване на модератор на вече публикувани мнения и статии, публикации на собствени статии (коментарни или не) на спортна, преимуществено футболна, тематика;

- получаване на имейл бюлетини, новини, известия за нови текстове, статии или други информационни материали от регистриралите се за услугата Потребители на сайта.

 


"АДМИНИСТРАТОР" – собственикът на домейна mislqfutbol.com, Владимир Цветомиров Трифонов, или упълномощено от него лице, лице, на което е възложено управлението и администрирането на Страницата.


"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

"МАРКЕТИНГ" - предлагане на стоки и услуги на Потребители по традиционна или електронна поща, посредством алгоритми, таргетирана реклама или по друг директен или опосреден начин.

 


III. Авторски права. Потребителско съдържание.

1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материалaи, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

 

2. С предоставянето на статия, текст, коментарна рубрика или каквото и да било друго авторско съдържание, Потребителят предоставя на Страницата и нейния Администратор изключителното право без разрешение на Потребителя и без заплащане на възнаграждение да използва така предоставеното произведение за свои цели. Това право се предоставя без ограничение във времето и без ограничение в териториалния обхват, като не е ограничено и до обикновената дейност на Страницата. Произведението може да бъде възпроизвеждано, преработвано, разпространявано (възмездно или безвъзмездно), публично представяно, превеждано на друг език. Потребителят има право да иска посочване на неговото авторство, включително и по отношение на деривативни произведения.

3. Потребителят гарантира, че всички предоставени от него за публикуване материали са негово авторско произведение и че не нарушават авторски или други права на интелектуална собственост на трети лица. Мисията на МисляФутбол е да създаде общност от футболни фенове и коментатори, където те да могат да четат и споделят собствените си виждания за играта. Копиране, плагиатстване или нарушаване или възползване от авторските права на трети лица, както и оправдано съмнение за подобни действия, ще бъде винаги считано за съществено нарушение на Общите условия и може да доведе до блокиране на достъпа на извършилия нарушението Потребител.

4. Creative commons. Част от материалите на сайта могат да бъдат използвани при условията на лиценза Creative Commons. Тези материали са специално обозначени със знак.

5. Използване на RSS емисии. RSS емисии наричаме XML файлове, служещи за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в meta информацията на всяка страница на Администратора. Те могат да бъдат препубликувани или агрегирани на други сайтове без изрично разрешение. Всяка публикация във формат, различен от уеб сайт (например публичен екран) изисква писмено разрешение от Администратора. Ако другите сайтове използват прикачената в RSS емисията снимка, тя трябва задължително да е придружена от заглавието, първите 500 знака от текста и автора.

 

6. Потребителят е отговорен за предоставеното от него съдържание. Макар и статиите да преминават през процес на преглед, Администраторът не носи отговорност за каквото и да било нецензурно, обидно, клеветническо или друго противоправно съдържание, създадено и предоставено от Потребителя. Администраторът има право, но не и задължение, да преглежда и одобрява всяко предоставено от Потребителя съдържание (включително, но не само, статии, коментари, очерци, снимки, видео изображения, звукове файлове и изобщо – всяка информация и съдържание, което е възможно да бъде представено в компютърен код и разчетено от друго лице посредством уеб браузър или каквато и да е друга технология, включително уеб-скрейпинг технология, код за автоматичен достъп до съдържание и други начини).

Потребителят е длъжен да извести Администратора и Страницата за получено възнаграждение или компенсация под каквато и да е форма за създаването на предоставеното от него авторско съдържание.

 

7. Ако Администраторът установи нарушение на настоящите Общи условия (и по-конкретно, на този раздел), Администраторът има правото да редактира Потребителско съдържание по начин, който е в съответствие с Общите условия, действащото българско законодателство и общоприетите норми за комуникация в публичното пространство (включително, но не само, езикови корекции, премахване на обидни квалификации и др.), без за горното да е необходимо съгласие на Потребителя.
 


IV. Поверителност

Във връзка с използването на услугите на сайтовете ние обработваме лични данни при условията на нашата Политика за поверителност, с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от Общите условия.

Данните за статистически цели се предоставят анонимизирани и във формат, който не позволява идентифициране на Потребител.


Данните ви се използват за целите на Директния маркетинг само ако изрично сте дали съгласието си за това при записването за получаване на нашия мейл-бюлетин или при изпращане на прогноза в 'ИГРАТА' на мисляФУТБОЛ (достъпни съответно чрез полето „Новите неща директно в пощата ти!“ и страницата https://www.mislqfutbol.com/1000)


Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, Общите условия, Политиката за поверителност или Правилата за ползване на форумите.V. Ограничения на отговорността

Администраторът прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Администраторът не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт.

Администраторът полага разумни усилия да защити нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Администраторът не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Администраторът не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Администраторът има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

Потребителят се съгласява, че всички и всякакви прогнози, публикувани на Страницата, са лично мнение на автора им. Те не представляват съвет, консултация, насърчаване, подтик или какъвто и да е друг опит за мотивиране определено действие, не претендират за обективност и вярност и са проява на свободата на изразяване на мнение на автора.

Администраторът не носи отговорност за съдържание, предоставено от автори и Потребители, за което съдържание на последните е било заплатено за създаването му (или са били компенсиран по какъвто и да е бил друг начин).

Нито авторът, нито Страницата носят отговорност за действия на Потребителите, които последните може да са извършили във връзка или по повод на публикувано на Страницата съдържание, включително и съдържание, тип „прогноза“.
 


VI. Услуги, изискващи регистрация

Администраторът си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са:

- Получаване на е-мейл бюлетин.

- Публикуване на авторско съдържание.

- Коментиране под статиите, които са ограничени за коментиране от регистрирани потребители.
- Регистрация за получаване на бюлетини на Администратора
- Препоръчване на статия
- Гласуване за анкета
- Оценка/докладване на коментар

 

Регистрацията се извършва посредством предоставяне на данни от страна на Потребителя – електронна поща и три имена. За автори е необходимо и предоставянето на телефон за обратна връзка. Телефонът няма да бъде използван за контакт с автора, освен с цел публикуването и редактирането на неговото авторско съдържание.

 

Към настоящия момент, регистрацията представлява прост запис на данните за контакт на Потребителите. Страницата не предоставя потребителски профил, а пази данните за контакт. Цялата информация за регистрираните данни, както и каквито и да било лични данни, е достъпна за Потребителите при изпращане на е-мейл на:  vlado_mislqfutbol@gmail.com.


Администраторът си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

VII. Условия за процедурата за получаване на подарък срещу дарение

Нека списъкът с рекламни артикули не се разглежда като продажбена листа, всеки има право да подкрепи проекта с дарение чрез Patreon, paypal, банков път или revolut и това не задължава по никакъв начин изпращането на подаръци!

 

мисляФУТБОЛ и стоящият зад него Владимир Цветомиров Трифонов обаче обещават, че при даряване най-малко на посочената срещу всеки артикул сума, ще изпратят артикула на дарителя под формата на подарък!

При желание за дарение и избор на артикул от страна на поддръжник на сайта, неговите имена, телефон и имейл се предоставят, за нуждите на доставката. Имената и телефона се заличават от базата ни данни след потвърденото получаване на доставката на подаръка; имейлът на дарителя се включва в листата с имейл абонати на сайта (откъдето той/тя може във всеки един момент да се отпише), които получават периодичен бюлетин, новини, оферти и промоции и рекламни съобщения

VIII. Условия към 'ИГРАТА' на мисляФУТБОЛ

1. Основната цел на цялата инициатива е забавление - ние искаме да проследим самите себе си, както и нашите читатели в продължение на цял един футболен сезон и да видим доколко добри познавачи на футбола сме. Свързаните с мисляФУТБОЛ лица (собственици, редактори, анализатори и техните семейства) имат право да участват в играта, но не и в разпределението на паричните печалби. Условието за всеки един участник, за да може да се възползва от евентуалните парични печалби, е той да направи минимално дарение към сайта в Patreon платформата, преди пускането на прогнози за трети различен кръг от напреварата.

2. Играта се състои в опит за познаване на 1) точните резултати от футболните срещи 2) дали в мача ще има под/над 2,5 гола 3) първи голмайстор (или липса на такъв в срещата); Срещите ще бъдат 8 всеки кръг и прогнози ще могат да бъдат давани до предварително обозначено време (преди започване на първата среща). При мачове, в които може да се стигне до продължения/дузпи, за краен 'точен резултат' се взема резултатът, който е фиксиран след изиграване на редовните 90 минути

3. Точкуване:

- всеки познат резултат е равен на 6 точки

- при непознаване на резултата, ако вследствие на прогнозата ви сте уцелили знака (1Х2), печелите 2 точки (напр. прогнозирате 2:1 [победа за домакина] и не уцелвате точния резултат, но домакинът наистина побеждава --> печелите 2 точки!)

- под/над 2.5 гола в мача - 1 точка - прогнозата е независима от останалите, т.е. можете да играете 0:0 точен резултат и 'над 2.5 гола'

- първи голмайстор (или липса на такъв в срещата) - името на играча следва да се изписва на латиница, както е изписано на фланелката му. При оставяне на полето празно, играчът прогнозира "без голмайстор" или резултат 0:0, като печели точките ако срещата наистина завърши така; При автогол, печелите точките ако сте прогнозирали играчът, който е вкарал съответният; Прогнозата е независима от останалите и носи 3 точки; Отчитането на всички статистики се прави чрез сайта https://www.livescore.com/ 

- до всяка среща е изписан символ "х2", като участникът може да избере максимум 2 такива мача - точките, които спечели от съответните срещи, ще бъдат удвоени в резултата му

3. Участието на всеки един в ИГРАТА и класиранията (седмични и генерално) са абсолютно безплатни, но достъпът до наградните фондове е обвързан с евентуално дарение към проекта 'мисляФУТБОЛ', направено през Patreon. ВАЖНО: участникът следва да използва същия имейл за дарението си, с който е регистриран в ИГРАТА! 

3.1. Ако участник е постигнал достатъчно количество точки за някой от наградните фондове, но не е станал дарител все още - печалбата не се изплаща!

3.2. Ако участник не стане дарител до изтичане на трети различен кръг (за който участникът изпраща прогнози), той губи възможността да участва в паричното разпределение с този профил (и съответно имейл) завинаги

4.  Краят на ИГРАТА ще бъде след изиграване на всички срещи от клубния футболен сезон (началото на Юни, 2022)

5. Можете да променяте прогнозите си безрой пъти за всеки кръг (до изтичане на крайния срок за прогнози за съответната седмица). Системата автоматично изтрива предишната ви прогноза и запазва като валидна последната изпратена от вас (от същия имейл)

6. Системата разпознава вашия профил по имейла, който използвате. За да натрупвате точките си от всяка седмица, изпращайте прогнозите си с един и същ имейл.

7. При запълване на кутийката 'съгласен съм с условията на ИГРАТА', вие упълномощавате мисляФУТБОЛ да ви уведомява по имейл относно вашите прогнози, резултати и всичко свързано с ИГРАТА. Същият имейл ще бъде вписан в листата с имейл абонати на сайта (откъдето може да бъде отписан във всеки един момент), които получават периодичен бюлетин, новини, оферти и промоции и рекламни съобщения от нас

8. Системата съхранява вашите име/псевдоним, имейл и парола за целите на ИГРАТА - за удостоверяване на съответния участник при 'пускането' на прогнози всеки път; за сигурност при влизане в личния 'бек-офис' на всеки участник

9. Следете социалните мрежи на мисляФУТБОЛ за седмичната и генерална класация, време на качване на мачовете и всичко останало около играта

10. Всички дарители, които вече подкрепят мисляФУТБОЛ през PayPal, получават достъп до наградните фондове, без да даряват нищо в Patreon

11. Ако един (или повече) от 8-те мача за седмицата бъдат отложени, играта продължава с останалите (изчисляват се 75% от възможните точки, при които печелите седмичната награда)! При достигане на необходимия брой точки, печелившият обаче взема фракция от седмичната награда - пропорционална на броя останали мачове в кръга

IX. Промени  

 

Администраторът си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия, както и да информира Потребителите на предоставения от тях електронен адрес.За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

 

 

 

 

Последна промяна: 17.07.2021 г.

Администратор на Страницата:

Владимир Цветомиров Трифонов

гр. София

За контакт:

Е-мейл: vlado_mislqfutbol@gmail.com

Телефон: +359 897 448040

 
Новите неща директно
в пощата ти !

Готово !

(благодарим за доверието)

Помогни на проекта

patreon-icon-png-29.png

follow us  >

  • mislqFUTBOL at Instagram
  • mislqFUTBOL at Twitter
  • mislqFUTBOL at YouTube
103462909_4092336437473849_3811584340719
FUN 
FACT !

 

През сезон 1962/63 мачът между Линкълн Сити и Ковънтри Сити от ФА Къп е отложен цели 15 пъти поради различни причини, като по този начин изминават 66 дни между „началото“ на кръга и „края“ му.

 

В крайна сметка, на
6 март 1963 г., Ковънтри побеждава Линкълн с 5-1